ANTONIUSFONDEN
NYT
UDDELINGSPOLITIK
UDDELINGER OG
          PRISOPGAVER
HISTORIE
Bestyrelse
Administration
  ANTONIUSFONDEN´s midler skal i henhold til fondens vedtægter anvendes til fremme af forskning og forsøgsvirksomhed samt anden virksomhed med mentalhygiejnisk sigte.

  Fondens midler er tilvejebragt ved testamentariske gaver og ved midler overført fra den tidligere Landsforening for Mentalhygiejne.

  Fonden falder ind under kategorien frivilligt socialt arbejde og ledes af en ulønnet bestyrelse, som også varetager den væsentligste del af det administrative arbejde.