Historie

”Frisk mod Antonius”. Sådan lød et kampagnebudskab, som Antoniusfonden lancerede kort tid
efter, at fonden var stiftet den 17. januar 1949. Det ”friske mod” blev udlagt som modet til at være
sig selv, altid og under alle omstændigheder.

”Frisk mod Antonius” er ikke et nyt slogan. Rødderne til det kan findes tilbage i antikken. Holberg
er fader til det konkrete udtryk, som han brugte i Antonius´ monolog i ”Den politiske Kandestøber”.
I betydningen at have mod til at være sig selv, har udtrykket i bred forstand været en ledetråd i den
indsats, som har været Antoniusfondens i de godt og vel seks årtier, fonden har eksisteret.

I forfølgelsen af dette mål har Antoniusfonden støttet projekter og græsrodstiltag vidt omkring og
haft mange samarbejdspartnere, primært i det frivillige sociale arbejde. Fonden har ladet sig
inspirere af de problemfelter, som er erkendt som almenmenneskelige, men har også søgt at støtte
konkrete problemområder, hvor samfundets indsats ikke rækker til.

Antoniusfonden blev oprettet i 1949 af Landsforeningen for Mentalhygiejne. I tiden omkring anden
verdenskrig blev der skabt et nyt syn på forebyggelse og behandling af sindslidelser. Forud var gået
mange års kamp mod hvad mange så som en ”mishandling” af sindslidende på datidens asyler og
anstalter. Denne kamp spredte sig på tværs af landegrænserne i den første del af det tyvende
århundrede og blev til en international bevægelse for ”mental health” - på dansk mentalhygiejne.

I 1975 blev Antoniusfonden skilt ud fra Landsforeningen for Mentalhygiejne, som en selvstændig
fond med egen fundats og bestyrelse.

Fondens formålsparagraf lyder således:
”Fondens formål er at støtte forskning og forsøgsvirksomhed samt anden virksomhed med
mentalhygiejnisk sigte. Fonden kan endvidere anerkende en særlig mentalhygiejnisk indsats med en
Antoniuspris”.

Fondens midler stammer primært fra testamentariske gaver. Støtte i overensstemmelse med
formålsparagraf uddeles i det omfang fondens overskud gør det muligt.

Den katolske helgen, Skt. Antonius, har givet navn til fonden. Han har navnedag den 17. januar.
Skt. Antonius er især kendt for at være en af forfædrene til de forskellige munke- og nonneordener.
Han levede i Kome i Egypten i 3. og 4. århundrede. Han afbildes ofte med et svin ved sine fødder
og med et T-kors i hånden, hvorpå der hænger en klokke.

T-korset er motivet for Antoniusfondens logo.

Du kan læse mere om Antoniusfondens i fondens 60 års jubilæumsskrift her: