Støttede projekter

BogSpiloppen giver, med hjælp fra frivillige, højtlæsning og bøger til børnehaver inden for Aarhus kommunes grænser. Højtlæsningen går til børn der ikke får så meget højtlæsning derhjemme. BogSpiloppen stiller en bogpakke til rådighed til alle medvirkende børnehaver. Bogpakken har hver børnehave 6 uger ad gangen. Donationen fra Antonius Fonden går til køb af disse bøger.

 

Unge hjemløse
Et stigende antal af unge lever i hjemløshed. Disse er unge som, udover at mangle en bolig, står uden for arbejdsmarkedet og lever et hårdt og kaotisk liv, oftest ledsaget af misbrug, psykiske lidelser, oplevelser af svigt og et anstrengt forhold til det system, som er sat i verden for at hjælpe dem. De unge giver udtryk for, at de savner kontakt med andre unge og voksne, der ikke repræsenterer systemet, men som kan støtte dem på anden vis.  Antoniusfonden har støttet projektet.


Flygtninge temaer
Dansk Flygtningehjælps Ungdom (DFUNK) har i flere omgange søgt fonde med projekter. Fonden har i flere omgange støttet disse projekter, som bl.a. har omhandlet aktiviteter med sport og lejre, aktiviteter, som har været afviklet med stor succes.

 
Morgencafe for hjemløse 
Morgencafe for hjemløse er et københavnsk initiativ placeret i Nordvest kvarteret, den er et socialpædagogisk tilbud, der nu har eksisteret i 30 år. Morgencaféen er gået fra at være et morgenmadstilbud til et helhedsorienteret være- og behandlingssted. Antoniusfonden har et par gange støttet projektet


Mødrehjælpen
 
Mødrehjælpens indsats er kendt. Fonden har støttet op om denne især i forbindelse med deres støtte til udsatte familier i julen.Mødre og børn
Mødre og Børn støtter enlige mødre til at skabe gode rammer for deres børns liv gennem rådgivning, vejledning og legater, hvor den offentlige hjælp ikke rækker. Fonden har støttet projektet.


TUBA
TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkoholmisbrugere. TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til børn og unge, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. Hjælpen er gratis for de unge, og omfatter individuel terapi og gruppeterapi samt mange aftenarrangementer med undervisning eller socialt indhold. Antoniusfonden har støttet TUBA aktiviteterne.

 
Ungdommens Røde Kors (URK)
Antoniusfonden har gennem årene haft et intensivt samarbejde med URK især i flygtninge og udsatte børn og unge sammenhæng. Der er således i denne sammenhæng støttet et teaterprojekt, et fotoprojekt, et danseprojekt, et Taekwondo projekt, et filmprojekt, et mandagsklub projekt og et hospitalscafé projekt.


Vollsmose
I et samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense har Antoniusfonden støttet dels et projekt, der søgte at uddanne ledere til frivillige aktiviteter i Vollsmoseområdet, dels et projekt som søgte at inddrage børn i biavl.

 
SocialSundhed
SocialSundhed er et initiativ i Aarhus, hvor frivillig især fra sundhedsuddannelserne har etableret en mentortjeneste, hvor udsatte kan henvende sig og få støttet til at takle udfordringerne i det offentlige system. Antoniusfonden har støttet projektet.


Demokratiprojekt Kolding
Antoniusfonden har støttet et projekt i Kolding, som støttet Demokratiprocessen i områder som modtager flygtninge i midlertidige boliger. Fondens sigte med støtten er at støtte nyskabende og integrations fremmende aktiviteter, hvor frivillige gennem lokalsamfund og landsbyfællesskaber spiller en afgørende rolle.

 
Børnelejr
Foreningen Børnelejren fik støtte til lejr på Langeland til børn og unge med sociale og emotionelle vanskeligheder fra Miniinstitutionerne i Århus. Børnene kommer fra mange forskellige kulturer og livsbetingelser. De har sociale og emotionelle vanskeligheder og mange har forskellige typer af udviklingsforstyrrelser. De kommer ofte fra ressourcefattige hjem og med traumatiske oplevelser i rygsækken.

Forælder Fonden
Forælder Fonden er en NGO, der råder over 42 midlertidige førstehjælpslejligheder, samt to kollegiehuse med i alt 22 kollegielejligheder forbeholdt enlige forældre med børn. 60 frivillige, der følger op på, om familierne trives, og støtter dem i at få arbejde, uddannelse og permanent bolig. Antoniusfonden har støttet dette arbejde.


Kulturkryds
Kulturkryds søgte at få stablet en endagsfest på benene i København for børn med forældre fortrinsvis fra flygtningemiljøet, hvor kontakter i kokkemiljøet ville blive brugt til at have multikulturel mad som hovedingrediens i dagens program.
Retterne skulle udarbejdes og tilberedes i samarbejde mellem professionelle kokke og asylansøgere. Asylansøgere skulle have lejlighed til at lave mad, da de er frataget denne ret på deres centre. Antoniusfonden støttede projektet.


Kriserådgivning (Gallo)
Gallo Kriserådgivning er en frivillig, non-profit forening, der er åben for alle, der ønsker rådgivning om livet, eller hvis livet har været lidt svært i en periode, og hvor de frivillige har baggrunde i psykologien, sundheds sektoren eller lignende baggrunde. Rådgivning er gratis og anonym. Antoniusfonden har støttet rådgivningen.


Ligeværd
Ligeværd Storkøbenhavn driver UFL klubben for ca. 200 (17 - 30-årige) sent udviklede unge, baseret på frivillig arbejdskraft i lokaler som gratis er stillet til rådighed på Brøndby ungdomsskole. De unge bor enten i bofællesskaber eller i små individuelle boliger – med støtte fra hjemmevejleder – men fælles for dem alle er, at de er isolerede og mangler et socialt netværk. Klubben giver trygge rammer. For mange udgør de 3½ time der er til rådighed deres eneste sociale fællesskab. Antoniusfonden støttede dette arbejde

 
Læs for Livet
Læs for Livet søger at give nogle af de mest udsatte børn og unge på institutioner adgang til bøger og gode læseoplevelser, for derved at give dem en væsentlig ballast, som de kan trække på igennem hele livet, samt et bedre læseniveau. Projektet søger at etablere biblioteker til på 6 institutioner for ca. 72 udsatte børn og unge (herunder bl.a. på døgninstitutioner, ungdomsfængsler, kvindekrisecentre og lign.) og klæde personalet på institutionerne på til at bakke op om børnenes og de unges spirende læselyst. Antoniusfonden støttede projektet.

 
MusicLife
MusicLife er et projekt på det ydre Nørrebro i Ressourcecenter Nørrebro, hvor der søges etableret mulighed for, at udsatte børn og unge kan få mulighed for at lære at spille et instrument. Antoniusfonden støttede med midler til indkøb af instrumenter.


Snoezel
Snoezelhuset anvender en særlig tilgang til arbejdet med socio og psykiske problemer. Der er opsamlet et erfaringsmateriale, som søgtes formidlet i en bogudgivelse. Antoniusfonden støttede bogudgivelsen.


Dansk Kvindesamfund
Dansk Kvindesamfund søgte midler til gennemførelse af et uddannelsesforløb med den særlige Shinri-Yoku teknik. Antoniusfonden fandt at erfaringerne skulle søges formidlet til en bredere kreds og støttede projektet.


Bogspiloppen
Fra NGO Bogspiloppen var der ansøgning om midler til gennemførelse af et projekt. Antoniusfonden bevilgede midler til bogindkøb


Alzheimer
Fra Alzheimer forening ansøgtes om støtte til gennemførelse af sommer camp for dels familier, dels unge med diagnosen Alzheimer. Fonden bevilgede midler til projektet.


Trampolinhuset
Trampolinhuset er et medborgerhus for asylansøgere, flygtninge og andre medborgere i Danmark. Der blev søgt om midler til at etablere en kvindeklub og at støtte en øget indsat for børnegruppen. Antoniusfonden støttede projektet.


Særlig Søndag
Særlig Søndag er et projekt under Frivilligcenter Fredericia. Der arrangeres tilbud/events for borgere, hvor der bliver sat fokus på fællesskaber på tværs af diagnoser, handicaps m.v. Særlig Søndag er et ikke visiteret tilbud, men deltagerne henvises igennem samarbejdspartnere. Antoniusfonden har støttet en særlig søndag med midler til dans, sang, lækker mad, kreativt hjørne, fælles maleri, hygge m.v.